Tropski rastlinjak

Monografija o Scopoliju povzema vsa področja njegovega delovanje, ki so predstavljena v luči današnjih spoznanj. Torej gre tudi za kritičen oris njegovega dela na različnih področjih. Splošna ugotovitev pa je, da je večina njegovih pionirskih raziskav še vedno drži, kar pomeni, da je bil genialen um, ki je znal probleme dovolj dobro videti in jih tudi reševati. Številni avtorji iz različnih fakultet Univerze v Ljubljani, iz Univerze na Dunaju, raziskovalnih inštitucij doma so prispevali svoje prispevke za kar smo jim zelo hvaležni, Prav tako tudi iz nekaterih drugih inštitucij, muzejev, časopisov, izobraževalnih ustanov. Simfonijo Scopolija smo hoteli ohraniti v dobrem orkestru zato želimo, da to delo tudi tako beremo, kot celoto. Knjiga predstavlja kamenčke, ki sestavljajo mozaik Scopolijeva delovanja.

Tekst je v slovenščini in angleščini

ISBN: 978-961-6822-96-1

Cena: 38 €

Ioannes Antonius Scopoli, Polymath, Land of Carniola

Ioannes Antonius Scopoli, Polymath, Land of Carniola

Ioannes Antonius Scopoli, Polymath, Land of Carniola

Ioannes Antonius Scopoli, Polymath, Land of Carniola

Ioannes Antonius Scopoli, Polymath, Land of Carniola

Seznam avtorjev
Znan. svet. in doc. dr. Jože Bavcon; vodja Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani,
Biotehniška Fakulteta, Univerza v Ljubljani. / Scient. Coun. and Asst Prof, head
of the University Botanic Gardens Ljubljana, Biotehnical Faculty, University of
Ljubljana
Prof. dr. Jože Čar; upokojeni profesor za sedimentologijo in tektoniko na
Naravoslovnotehniški fakulteti, Univerza v Ljubljani in raziskovalec idrijskega
rudišča. / Retired professor of Sedimentology and Tectonics at Faculty of Science
and Technology, University of Ljubljana and researcher at the Idrija mine.
Akademik prof. dr. Matija Gogala; biolog, zoofiziolog. Redni član Slovenske
akademije znanosti in umetnosti. / Academician, biologist, zoophysiologist.
Regular member of the Slovenian Academy of Sciences and Arts.
Janez Gregori prof. biol.; ornitolog v pokoju. / High school professor,
ornithologist in retirement.
Mira Hodnik, arhivska svetnica, Zgodovinski arhiv Ljubljana Vodja enote v
Idriji / Archivist, Historical Archive Ljubljana, Head of the unit in Idrija.
Prof. dr. Jože Jurca; upokojeni prof. Veterinarske fakultete, Univerza v Ljubljani.
/ Retired professor at Faculty of Veterinary Medicine, University of Ljubljana.
Maja Justin; prof., Gimnazija Idrija. / High schollteacher, Gymnasium Idrija.
Ivica Kavčič univ. dipl. ing. kem.; vsestransko družbenopolitično aktivna, častna
občanka občine Idrija. / Bsc Chem, An all-around socially active, honorary
citizen of the Municipality of Idrija
Prof. dr. Marianne Klemun; Secretary General of the INHIGEO, Department
for History, University of Vienna
Ivana Leskovec univ. dipl. etno. in prof. zgodovine; etnologinja, dolgoletna
direktorica Muzeja v Idriji - Muzeja za Idrijsko in Cerkljansko. / Bsc of ethnology
and high school professor for history, ethnologist, long-time director of the
Museum in Idrija - the Museum of Idrija and Cerkno.
Prof. dr. Franc Perdih; Katedra za anorgansko kemijo, Fakulteta za kemijo
in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, odgovorni urednik revije Acta
Chimica Slovenica. / professor Department of Inorganic Chemistry, Faculty
of Chemistry and Chemical Technology, University of Ljubljana, responsible
editor for Acta Chimica Slovenica.
Andrej Piltaver; mikolog raziskovalec v pokoju, Inštitut za sistematiko višjih
gliv. / mycologist in the retirement, Institut for Systematics of Higher Fungi.
Muzejska svetnica dr. Nada Praprotnik; botaničarka, raziskovalka zgodovine
botanike na Slovenskem v pokoju, ki še vedno neutrudno dela na svojem
področju. / Museum councillor, botanist, researcher of the botany history in
Slovenia, in retirement.
Doc. dr. Blanka Ravnjak; raziskovalka in namestnica vodje Botaničnega vrta
Univerze v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani. / Asst Prof,
researcher and deputy of the head of University Botanic Gardens Ljubljana,
Biotechnical Faculty, University of Ljubljana.
Mag. Gabrijel Seljak; agronom, vsestranski raziskovalec v pokoju. / MSc,
agronomist, versatile researcher in retirement.
Doc. dr. Al Vrezec; Oddelek za raziskave organizmov in ekosistemov
Nacionalnega inštituta za biologijo ter Prirodoslovni muzej Slovenije. / Asst
Prof, Department for Organisms and Ecosystems Research at National Institute
of Biology, Slovenian Museum of Natural History.
† Prof. dr. Tone Wraber; nekdanji profesor sistematske botanike na Oddelku
za biologijo Biotehniške fakultete, Univerza v Ljubljani. / Former professor of
systematic botany at the Department of Biology, Biotehnical Faculty, University
of Ljubljana.
Prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec; predstojnica Inštituta za zgodovino medicine,
redna profesorica na Medicinski fakulteti, Univerza v Ljubljani. / Head of the
Institute for the History of Medicine, Full Professor at the Faculty of Medicine,
University of Ljubljana.
Dr. Ali Žerdin; sociolog, novinar in urednik sobotne priloge Dela / PhD,
sociologist, journalist and editor of the Saturday supplement of Delo newspaper.

KAZALO VSEBINE
Predgovor 12
Idrija in I. A. Scopoli Ivica Kavčič ... 18
Ioannes Antonio Scopoli (1723–1788) – zdravnik idrijskih rudarjev prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec ... 34
Botanično delovanje I. A. Scopolija na Kranjskem muz. svet. dr. Nada Praprotnik, doc. dr. Blanka Ravnjak, znan. svet. in doc. dr. Jože Bavcon ... 62
Tekmovanje proti sodelovanju: poklicne poti naravoslovcev v habsburški monarhiji 18. stoletja. Zgodba I. A. Scopolija in N. J. Jacquina prof. dr. Marianne Klemun ... 148
Scopolijeva razprava ‘’Dubia botanica’’ (1770) † prof. dr. Tone Wraber ... 190
Scopoli in glive Andrej Piltaver ... 210
Zoološko delo Ioannesa Antoniusa Scopolija: taksonomija, slovenska nomenklatura in favnistika doc. dr. Al Vrezec ... 258
Scopolijeve žuželčje vrste iz reda polkrilcev (škržadi in škržatki, bolšice, listne uši, stenice) mag. Gabrijel Seljak ... 330
Scopolijevo odkritje človeške ribice (Proteus anguinus) Gregor Aljančič ... 338
Scopolijeva ‘’Cicada Montana’’ je do danes dobila več kot deset sestrskih vrst škržadov akademik prof. dr. Matija Gogala ... 358
I. A. Scopoli in njegov prispevek na čebelarskem področju Janez Gregori ... 380
I. A. Scopoli in goveja kuga prof. dr. Jože Jurca ... 404
Scopolijevi razpravi o Idrijskih ’zemeljskih produktih’ dr. Jože Čar ... 478
Delovanje Ioannesa Antoniusa Scopolija na področju kemije in njegov pomen za Slovenijo prof. dr. Franc Perdih ... 504
Scopoli, državljan Republike pisem dr. Ali Žerdin ... 536
Kako zasejati zanimanje za lokalno dediščino, natančneje za Scopolija, med dijake Maja Justin Jerman ... 566
Scopoli v reviji Idrijski razgledi Ivana Leskovec ... 600
Scopoli v dokumentih rudnika živega srebra Idrija Mira Hodnik ... 606
Arhivski članek doc. dr., Ivana Pintarja O medicinskem delu I. A. Scopolija doc. dr. Ivan Pintar ... 634
Zahvala ... 650
Stvarno kazalo ... 654

USTANOVA S TRADICIJO IN ZNANJEM, ŽE VSE OD LETA 1810!

BOTANIČNI VRT PRAZNUJE - ŽE 213 LET VARUH BIODIVERZITETE!