Tropski rastlinjak

NOVA KNJIGA!

Ioannes Antonius Scopoli, Polymath, Land of Carniola

Ioannes Antonius Scopoli polihistor v Deželi Kranjski

Monografija o Scopoliju povzema vsa področja njegovega delovanje, ki so predstavljena v luči današnjih spoznanj. Torej gre tudi za kritičen oris njegovega dela na različnih področjih. Splošna ugotovitev pa je, da je večina njegovih pionirskih raziskav še vedno drži, kar pomeni, da je bil genialen um, ki je znal probleme dovolj dobro videti in jih tudi reševati. Številni avtorji iz različnih fakultet Univerze v Ljubljani, iz Univerze na Dunaju, raziskovalnih inštitucij doma so prispevali svoje prispevke za kar smo jim zelo hvaležni, Prav tako tudi iz nekaterih drugih inštitucij, muzejev, časopisov, izobraževalnih ustanov. Simfonijo Scopolija smo hoteli ohraniti v dobrem orkestru zato želimo, da to delo tudi tako beremo, kot celoto. Knjiga predstavlja kamenčke, ki sestavljajo mozaik Scopolijeva delovanja.

Tekst je v slovenščini in angleščini

ISBN: 978-961-6822-96-1

Cena: 38 €

Preberite več...

 

 

Jegliči v Sloveniji

Jegliči v Sloveniji - Primule v Sloveniji

Iz recenzije Izr. prof. Andreje Urbanek Krajnc:  Avtorji natančno navajajo različice znotraj posameznih vrst z opisom morfoloških posebnosti, ki so rezultat lastnih terenskih izkušenj. Podrobneje navajajo barvne različice navadnega jegliča kot možno klinalno versus genetsko variabilnost od skoraj povsem belih, ki so značilni za mediteransko področje do različnih odtenkov rumene, ki so značilni za notranjost Slovenije. Znanstveno podpirajo raziskave, ki razlagajo ta barvna odstopanja. Podrobneje navajajo tudi barvne različice drugih vrst, ki jih podpirajo z zgodovinskimi viri opisov različic.

Tekst je v slovenščini in angleščini

ISBN: 978-961-6822-83-1

Cena: 29 €

Preberite več...

 

 

 

Terapevtski vrt

Iz recenzije prof. dr. Andraža Čarnija:
Delo integralno povezuje delovno terapijo z hortikulturo (botaniko) in predstavlja pomemben prispevek z poznavanju te tematike pri nas. Naslanja se na vzore iz tujine, ki jih predstavi in ovrednoti ter jih prenaša v slovenki prostor. V delo pa vključuje tudi lastna vedenja, npr. večinoma obdeluje uporabo rastlin, ki rastejo v Sloveniji in tako dopolnjuje in razširja splošno poznavanje področja. Tako delo prispeva tudi k razvoju obravnavanih področij.

Tekst je v slovenščini in angleščini

ISBN: 978-961-6822-82-4

Cena: 28 €

 

 

Botanik Alfonz Paulin (1853-1942)

Botanik Alfonz Paulin (1853-1942)

Iz recenzije prof. dr. Andraža Čarnija:
V monografiji so avtorji obdelali delo Alfonza Paulina, ki je bil bistveno prispeval k razvoju botanike na prelomu prejšnjega stoletja. Napisal je prvi originalni učbenik za botaniko in tako pomagal razvijati slovensko terminologijo. Bil je srednješolski profesor in predaval botaniko na tedaj novoustanovljeni univerzi. Ker je pri analizi poznavanja flore ugotovil, da je potrebno vedenje rastlinah pri nas še dopolniti, je zasnoval svoj največji in najbolj pomemben znanstveni prispevek: herbarijsko zbirko Flora exsiccata Carniolica, ki je temeljni kamen za nadaljnji razvoj floristike na Slovenskem. Poleg tega je dolga leta vodil našo najstarejšo botanično inštitucijo – Botanični vrt, ki ga je s svojim delom dvignil na evropski nivo in vzpostavil številne povezave z drugimi vrtovi v Evropi.

Tekst je v slovenščini in angleščini

ISBN: 978-961-6822-81-7

Cena: 25 €

Preberite več...

 

Botanični vrt Univerze v Ljubljani, 210 let varuh biodiverzitete

 

Botanični vrt Univerze v Ljubljani, 210 let varuh biodiverzitete

Zdi se kot, da je Botanični vrt v Ljubljani vedno deloval po smernicah sodobnih vrtov. Nekatere rastline iz različnih nahajališč so v vrtu že 210 let. Celo več, na nekaterih nahajališčih, kjer so tedaj rastle, jih danes ni več. V vrtu pa so se ohranile iz tedanjih dni. To je pomembno zaradi morebitne ponovne naselitve na nekdanja rastišča. Tak primer ponovne uspešne naselitve (reintrodukcije) je naselitev vrste Fleischmannovega rebrinca na grajsko dvorišče - torej na Ljubljanski Grad, kjer je rastlina nekoč rastla.

Botanični vrt Univerze v Ljubljani je tako že 210 let varuh domače flore. V knjigi skozi zgodovino spoznamo varovanje različnih vrst in kam vse so rastline iz Ljubljane potovale po Evropi. Poleg tega pa knjiga prikazuje tudi naravovarstvena prizadevanja vodij vrtov in današnje delo na področju varovanja rastlinskih vrst.

Tekst je v slovenščini in angleščini

ISBN: 978-961-6822-76-3

Cena: 25 €

Preberite več...

 

 

Avtohtone medovite rastline

Avtohtone medovite rastline

Rastline in njihovi opraševalci so naši nepogrešljivi spremljevalci brez katerih naše človeštvo ne bi preživelo. Ljudje pa smo še posebej sentimentalno navezani na medonosno čebelo, ki jo dojemamo kot skorajda udomačeno žival. V novi knjigi z naslovom Avtohtone medovite rastline, ki jo je izdal Botanični vrt Univerze v Ljubljani, je predstavljano sobivanje med rastlinami in čebelami, hkrati pa so s podrobnejšimi opisi predstavljene nekatere avtohtone medovite rastlinske vrste predvsem z vidika medovitosti. Kot dodatek na koncu knjige je tudi seznam avtohtonih rastlinskih vrst, kjer je vsaki izmed njih pridana barva cveta, čas cvetenja, njena življenjska oblika in v kakšni obliki nudi pašo čebelam. Na ta način tabela služi kot pomoč pri načrtovanju medovitih vrtov kot virov čebelje paše. Nekateri primeri medovitih vrtov pa so tudi opisani.

Tekst je v slovenščini in angleščini

ISBN: 978-961-6822-69-5

Cena: 28 €

Preberite več...

 

 

Tropske rastline

Tropske rastline

Rajski vrt so sanje človeštva, ki so zapisane že v Bibliji in drugih svetih knjigah. Skoraj vse svetovne religije namreč poznajo harmonijo človeka in narave. Zaradi nepravilnih posegov človeka v naravo se ta harmonija lahko poruši in tedaj poseže mednje prasila. Le kaj se je zgodilo z ljudmi, da te harmonije ne morejo več doseči?

Tekst je v slovenščini in angleščini

ISBN: 978-961-6822-63-3

Cena: 30 €

Preberite več...

 

 

Senožeti, rovti, strme in pisane površine

Senožeti, rovti - strme in pisane površine

 

Senožeti – pisanost, ki  izginja!

Senožeti so bile  površine, ki so bile najbolj oddaljene od doma. Ostajale so za konec košnje. Najprej se je poželo, da je bila hrana za prihodnje leto varno spravljena in šele potem se je šlo v senožeti. Največkrat po sv. Ani (26 julij). Vreme se je malo ustalilo in rastlinje je tam dozorelo. Kljub poznemu času je tam še vedno marsikaj cvetelo, drugo pa je že osipalo svoja semena. Čeprav je bilo delo težko, so v senožeti vsi radi hodili. Seno je tam drugače dišalo. Običaji in te najbolj pisane površine danes izginjajo. Najlepši pisani vrtovi so. Tujci nam jih zavidajo. Mi se pa kar ne moremo odločiti, kako bi z ustrezno kmetijsko politiko te skozi stoletja gozdu iztrgane površine ohranili. Kulturna krajina nam izginja. Jo bomo znali ohraniti za prihodnje rodove? Z njo pa nam izginja tudi rastlinska in živalska pestrost, ki se je na teh površinah razvijala.
Kako dolgo bomo še lahko uživali v tej pisani barvni paleti, ki se spreminja od pozne pomladi, poletja in jeseni?

Tekst je v slovenščini in angleščini

ISBN: 978-961-6822-59-6

Cena: 28 €

Preberite več...

 

 
Illustrations and Descriptions of Endemic and Endangered Plant Species in Slovenia

Likovna in vsebinska obravnava endemičnih in ogroženih rastlinskih vrst

 

Tekst je v slovenščini in angleščini

ISBN: 978-961-6822-56-5

Cena: 8,5 €

Preberite več...

 

Globalna strategija, ohranjanja rastlinskih vrst, točka 8

GLOBALNA STRATEGIJA OHRANJANJA RASTLINSKIH VRST (TOČKA 8)

Iz pisnih virov je razvidno, da Botanični vrt v Ljubljani izmenjuje semena rastlin z drugimi vrtovi že od samih začetkov svojega delovanja v letu 1810. Prvi natisnjeni seznam semen je nastal leta 1889 in od tedaj naprej je ta izmenjava tudi dokumentirana. Od leta 1994 pa Botanični vrt Univerze v Ljubljani v seznamu semen v posebni rubriki redno navaja še semena, nabrana v naravi. V semenski banki v suhem prostoru se tako nahajajo semena okrog 3000 različnih rastlinskih vrst v več kot 12000 vrečkah. V trajni semenski banki pa že skladiščimo 702 vrsti, kar znaša 20,3 odstotka flore Slovenije.

Tekst je v slovenščini in angleščini

ISBN: 978-961-6822-54-1

Cena: 15 €

Preberite več...

 
narcise v sloveniji, narcise, gorski narcis, bedenica ali ključavnica

NARCISE V SLOVENIJI 

»V poslednjih letih mi je prešlo v navado, da sem jo obiskoval na telovo ... Kljub lepemu, toplemu vremenu zgodnjega poletja je bilo videti, da je zgoraj zapadel svež sneg, kajti zelena pobočja so bila kot s sladkorjem posuta ... Množice belih narcis so pokrivale vse gorske travnike, narcise tako lepe in v tolikšnih množinah, da še nikoli in nikjer nisem videl kake cvetice prevladovati tako obilno. Narcise brez kraja, narcise vsepovsod ... Vzpenjal sem se na pravo pravcato narcisno goro. Jaz pa sem prihajal skozi bele narcisne vrtove na vrh Golice od telovega do telovega, iz leta v leto, kot na božjo pot k cvetnemu oltarju. Prepoln pobožnih spominov sem z njega poslušal in zrl v deželo svojih očetov.«
 
Julius Kugy: Iz življenja gornika (1968)

Navadna narcisa (Narcissus poeticus L. subsp. radiiflorus (Salisb.) Baker) ima še druga imena: ključavnica, bedenica in še bi lahko naštevali. Akademik dr. Milko Matičetov (1979) je našel zanjo približno 120 domačih imen. Narcise pa ne rastejo samo v Karavankah. Tam so zaradi množičnosti le najbolj znane. Najdemo jih tudi na Krasu, v slovenski Istri, na Kočevskem, v Prekmurju in še marsikje. Čeprav jih je prav gotovo največ v Karavankah nad Jesenicami, so tudi drugje z njimi posejane travnate površine, pašniki in senožeti. Zaradi manjše gostote populacij so te dostopnejše, saj lahko pristopimo skoraj do vsakega cveta, si ga ogledamo in primerjamo znotraj vrstno raznolikost vrste. Na Golici in okolici je to velikokrat težko, kajti množina narcis je tako velika, da ni prostora niti za človeško stopinjo. Zato tam te brezštevilne populacije lahko opazujemo le z njihovih robov, od tam, kjer vanje že sega zelenina in kjer se med njimi še da sprehoditi, ne da bi pohodili žlahtno belino.

Rod narcis je razmeroma obsežen in vsebuje približno 26 vrst, pri čemer nekateri drugi avtorji omenjajo še večje število vrst, in sicer prek 60. Taksonomija narcis je precej težavna zaradi velikega števila vrtnih različic, naravnih križanj in zaradi dolgoletne vzgoje v kulturi, kjer so nastale številne nove kombinacije. Kljub temu je to rod, ki ima tipično mediteransko razširjenost. Čeprav je vrst v primerjavi s kakšnim drugim rastlinskim rodom razmeroma malo, so ravno narcise tiste, ki v potencialu vrst skrivajo izredno raznolikost. V tem skromnem številu vrst so vrtnarji in žlahtnitelji našli številne sorte in nato vzgojili še na tisoče novih. Narcise spadajo med najstarejše in najlepše spomladanske čebulnice, ki so že stoletja najbolj cenjene vrtne rastline.

Prek 25000 sort jih je v hortikulturi v uporabi že nekaj stoletij. Tudi domačih imen za narcise je v svetu in tudi pri nas veliko.

Tekst je v slovenščini in angleščini

ISBN: 978-961-6822-53-4

Cena: 28 €

Preberite več...

 
Šipki, raznolikost v Sloveniji, Rosa

RAZNOLIKOST ŠIPKOV (ROSA L.) V SLOVENIJI 

Rod šipkov je zelo obsežen in šteje okrog 200 vrst, ki se nahajajo v zmernih in subtropskih območjih severne poloble do tropske Azije. Le ena sama vrsta je tudi v tropski Afriki. Šipki so večinoma listopadni in redko zimzeleni grmi, lahko so plezalke in so bolj ali manj bodičasti. V Sloveniji jih raste le dobra desetina, a kljub temu ni njih prepoznavanje in določevanje nič lažje. Morda še celo težje, saj je Slovenija dejansko dežela na prepihu, kjer se stikajo vplivi Alp, Jadrana (Mediterana), Panonske nižine in Dinarskega gorstva, raztezajočega se vzdolž Balkanskega polotoka. Pri različnih rodovih razširjenih v Sloveniji se kaže zelo velika raznolikost znotraj vrste, pri šipkih pa je ta le še bolj izrazita. Na tej zelo majhni površini 20.256 km2 je okrog 3500 različnih rastlinskih vrst, kar daje deželi izredno pestro podobo rastlinskega sveta. Nekateri jo zato imenujejo kar vroča točka Evrope. Šipki ter njihova znotrajvrstna in medvrstna raznolikost pa zanesljivo sodijo v sam vrh raznolikosti. Nahajajo se v vseh fitogeografskih regijah Slovenije, kar le še dodatno vpliva na njihovo pestrost.

Tekst je v slovenščini in angleščini

ISBN: 978-961-6822-52-7

Cena: 24 €

Preberite več...

 

Rastlinstvo okolice Franje, bolnica Franja, Soteska Pasice

RASTLINSTVO OKOLICE "FRANJE"

Rastlinstvo okolice “Franje” je knjiga, kjer se rastlinstvo preplete s zgodovinskimi utrinki. Soteska je zanesljivo najbolj poznana po partizanski bolnišnici« Franji«. Med rastlinami se sprehodimo v samo sotesko, kjer je bolnišnica, današnji spomenik evropske dediščine. V letošnjem letu mineva 110 let od odprtja planinske poti v sotesko Pasice. Mineva 75 let od ustanovitve bolnišnice. Ob 40 letnici osvoboditve se je tega spomenika spomnil pokojni prof. botanike na ljubljanski Univerzi dr. Tone Wraber tudi moj botanični mentor. Takrat sva se skupaj povzpela na Mali Njivč. Zapis je bil objavljen v Proteusu. Letos bi profesor praznoval 80 letnico. Tako vsem tem obletnicam v spomin posvečam ta pisan šopek rastlin, ki jih srečamo na poti v sotesko ali na bližnji Mali Njivč. Hlad, vlaga in toplota se tukaj izmenjavajo, zato je šopek rastlin zelo pisan in zanimiv. Kdo bi si mislil, da je tako bogat?

Tekst je v slovenščini in angleščini

ISBN: 978-961-6822-49-7

Cena: 20 €

Preberite več...

 

autochthonous plants in the urban environment

AUTOCHTHONOUS PLANTS IN THE URBAN ENVIRONMENT / SLOVENIAN SECOND MEETING OF EUROPEAN BOTANIC GARDENS CONSORTIUM WITH SYMPOSIUM, LJUBLJANA FROM 25.5. TO 29.5.2016

Ljubljana je v letu 2016 že drugič gostila evropski konzorcij botaničnih vrtov. V letu zelene prestolnice se je tema simpozija, ki smo ga ob konzorciju prav tako že drugič organizirali, že kar sama ponujala. Po Evropi so vse večji trendi v tem, da bi znotraj mest prepoznali ostanke narave, da bi jim dali večji pomen. Ljubljana to v veliki meri ohranja, kar kažejo zgodovinski podatki, zato je bilo razmišljanje o tem zanimivo in zelo plodno. Nastali so prispevki različnih avtorjev, ki govorijo o različnih temah, ki se nanašajo na avtohtone rastline v mestih. To kaže na to, da so botanični vrtovi zelo odprte ustanove in delujejo tudi preko svojih ograj. Ne le da so bili botanični vrtovi tisti, ki so imeli v svojih zbirkah v preteklosti različne eksotične rastline, od vedno so skrbeli za domačo floro. Ljubljanski botanični vrt je celo imel tako ime na začetku - Vrt domovinske flore in to tradicijo v vrtu nadaljujemo še danes. Hkrati pa je to tudi zgodovina mnogih botaničnih vrtov po Evropi. Kako so rastline pomembne spoznamo morda šele takrat, ko zanje ni prostora, ko se znajdemo tam, kjer se nama zazdi, da jih skoraj ni mogoče videti. Pa vendar so ljudje ta pra instikt za rastline ohranili povsod in so vrtove, ki so nenazadnje omenjeni v vseh svetovnih religijah kot nekaj lepega rajskega, prvobitnega, znali vkomponirati v še tako nemogoče prostore. To lahko vidimo v bližnjih Benetkah, in marsikje po Sredozemlju….

Tekst je samo v angleščini

ISBN: 978-961-6822-46-6

Cena: 15 €

Preberite več...
 
fleischmannov rebrinec, fleischmannov rebrinec knjiga

FLEISCHMANNOV REBRINEC (PASTINACA SATIVA L. VAR. FLEISCHMANNI (HLADNIK) BURNAT)

Fleischmannov rebrinec (Pastinaca sativa L. var. fleischmanni (Hladnik) Burnat) je endemit, ki ga v naravnem okolju ne najdemo več. Je naša posebnost, še posebej prava dragocenost Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani. V botanični strokovni in znanstveni literaturi navajajo kot njegovo edino nahajališče prav ljubljanski Botanični vrt. Na griču Ljubljanskega gradu je novo, še neznano vrsto rebrinca našel v tridesetih letih devetnajstega stoletja vrtnar Andrej Fleischmann, ga prenesel v vrt in tam posadil. Po njem ga je imenoval Franc Hladnik. O rebrinčevem pojavljanju ni enotnega mnenja. Nekateri trdijo, da je morda nastal kot posledica dedne spremembe (mutacije) v Botaničnem vrtu, drugi pa, da je res rasel na Grajskem griču. Tako kot Blagajev volčin (Daphne blagayana Freyer) je Fleischmannov rebrinec svojo pot v evropske univerze, muzeje in vrtove začel s herbarijsko zbirko Flora Germanica exsiccata in vzbudil pozornost tedanje botanične strokovne javnosti. Fleischmannov rebrinec spada med slovenske endemične rastline. Uvrščamo ga med izumrle rastline, ker v naravi ne uspeva več. Ima celo svojo poštno znamko. V letu 2016 pa je bila tej znameniti rastlini na čast odprta učna pot Po poti Fleischmannovega rebrinca, ki povezuje Botanični vrt in Ljubljanski grad.

Veliko je o tej rastlini že znanega, marsikaj pa je bilo in je še vedno neznanega in je zavito v skrivnostnost.

Tekst je v slovenščini in angleščini

ISBN 978-961-6822-44-2

Cena: 22 €

Preberite več...

 

wild roses in slovenia

WILD ROSES (ROSA L.) IN SLOVENIA

Slovenija spada med floristično zelo bogate dežele. Šipki (Rosa L.)  so zelo majhen del njene biodiverzitete. Od okrog 200 vrst jih v Slovenije raste le 25. Kljub temu je njihovo razločevanje na posamezen vrste vsaj pri nekaterih zelo težavno, ker je raznolikost znotraj posamezne vrste lahko zelo velika. Pri določevanju vrst to sicer predstavlja težavo, za pestrost samega rodu, pa je to zelo dobro. Zaradi tega se namreč pojavljajo številni prehodi med vrstami, kot tudi različni križanci, ki jim je možno najti v naravi. Štiri različna fitogeografska območja v Sloveniji, ki so pogojena z vplivi Jadrana, Alp, Dinarskega gorstva in Panonske nižine, pa to raznolikost le še dodatno bogatijo in veliko doprinesejo k medvrstni pestrosti tega rodu znotraj Slovenije.

Tekst je samo v angleščini

ISBN 978-961-6822-43-5

Cena: 18 €

Preberite več...

 

cvetne formule rastlinskih druzin v botanicnem vrtu univerze v ljubljani

CVETNE FORMULE RASTLINSKIH DRUŽIN V BOTANIČNEM VRTU UNIVERZE V LJUBLJANI

Nova knjiga o cvetnih formulah na zanimiv način predstavlja tematiko, ki je včasih suhoparna celo za strokovnjaka. V knjigi so predstavljene tiste rastlinske družine, katerih predstavnike lahko obiskovalci vidijo v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani. Vsakemu opisu so dodani nekateri tipični predstavniki in kakršnekoli zanimivosti opisane družine. Za lažjo predstavo pa so opisom dodane še številne fotografije s katerimi je predstavljena čudovita rastlinska pestrost.

Cvetne formule so le del tistega, s čimer so si ljudje pomagali, da so nepregledno množino rastlin spravili v nek red in si na ta način stvari lažje zapomnili. Razvrščanje in predalčkanje ni nič novega. Vedno se je znanje podajalo tako, da so poskušali stvari spraviti v nek red, saj se je potem lažje prenašalo naprej.

Z vse večjim razvojem botanike so se pojavljale tudi težnje po čim večji abstrakciji in čim bolj znanstvenem pristopu k proučevanju rastlin. Cvetne formule so tako zanesljivo najboljši primer abstrakcije, saj opuščajo vse nepomembno in poizkušajo pri posamezni družini povzeti vse glavne značilnosti, zapisane samo z nekaj črkami, znaki in številkami. S cvetno formulo namreč na najenostavnejši način opišemo zgradbo cveta pri posamezni vrsti ali višjih taksonomskih skupinah. V današnjem času so cvetne formule uporabne tudi za tridimenzionalno modeliranje prikaza strukture cveta.

Tekst je v slovenščini in angleščini

ISBN: 978-961-6822-40-4

Cena knjige: 34 €

Preberite več...

 

andrej fleischmann

ANDREJ FLEISCHMANN (1804-1867), VRTNAR IN VODJA V BOTANIČNEM VRTU V LJUBLJANI

V delu je predstavljeno življenje in delo botanika in vrtnarja Andreja Fleischmanna. Že leta 1819 ga je kot petnajstletnega dečka vodja ljubljanskega Botaničnega vrta Franc Hladnik vzel za vajenca in vrtnarja v vrt, v katerem je Fleischmann preživel vse življenje. S svojim učiteljem je prehodil Kranjsko po dolgem in počez in mu pomagal nabirati rastline za vrt in herbarij. Pod Hladnikovim vodstvom je delal do leta 1834, do leta 1850 pa je bil njegov predstojnik zdravnik Ivan Nepomuk Biatzovsky. Od leta 1850 do 1867 pa je Fleischmann Botanični vrt vodil sam.    
     Leta 1844 je izdal delo Übersicht der Flora Krain's (Pregled kranjske flore), ki je drugo tiskano delo o rastlinstvu Kranjske. Mnogi njegovi podatki niso točni ali pa so dvomljivi in nezanesljivi. V delu navaja 2617 taksonov. Našteva 238 v glavnem gojenih (kultiviranih) rastlin, ki so bile posajene v vrtu.
   Fleischmann ni nabiral rastlin za svoj samostojen herbarij, sodeloval pa je z nemškim botanikom H. G. L. Reichenbachom pri herbarijski zbirki Flora Germanica exsiccata in mu poslal 75 pol.
   V nasprotju s Hladnikom, ki ni ničesar objavil, je Fleischmann razmeroma veliko pisal. Strokovne članke je objavljal v revijah Flora in Verhandlungen des zoologisch-botanischen Vereins in Wien.

Tekst je v slovenščini in angleščini

ISBN: 978-961-6822-39-8

Cena knjige: 22 €

Preberite več...

 
travniki zelene površine ali pisani vrtovi

TRAVNIKI - ZELENE POVRŠINE ALI PISANI VRTOVI?

Tekst je v slovenščini in angleščini.

ISBN: 978-961-6822-37-4 (pdf)

Cena knjige: 11 €

RAZPRODANO!

Preberite knjigo...

 

travniška kadulja, salvia pratensis, salvia pratensis slovenija, index seminum 2014

TRAVNIŠKA KADULJA (Salvia pratensis L.) V SLOVENIJI

Tekst je v slovenščini in angleščini
ISBN 978-961-6822-26-8 (pdf)

Cena knjige: 8 €

Preberite knjigo...

 
 

ŽAFRANI (CROCUS L.) - RAZNOLIKOST V SLOVENIJI

Velikost: Miniaturka

Tekst je v slovenščini in angleščini

ISBN: 978-961-6822-35-0

Cena knjige: 5 €

 
 

TELOHI (HELLEBORUS L.) - RAZNOLIKOST V SLOVENIJI

Velikost: Miniaturka

Tekst je v slovenščini in angleščini

ISBN: 978-961-6822-34-3

Cena knjige: 5 €

 

 

knjižica, navadni mali zvončki, galanthus

NAVADNI MALI ZVONČKI (GALANTHUS NIVALIS L.)

Izšla je doplonjena verzija miniaturne knjižice zvončkov.

Dimenzije: 5,6 x 7,7 cm

Cena: 5 €

 

 

navadni mali zvončki, raznolikost zvončkov, galanthus nivalis, jože bavcon, zvonček, zvončki, belina zvončkov, znanilci pomladi

NAVADNI MALI ZVONČKI (GALANTHUS NIVALIS L.) V SLOVENIJI

Ko zacvetijo zvončki, začutimo pomlad. Velikokrat do tiste prave pomladi mine še nekaj časa. Celo sneg še lahko zapade, se obdrži dan, teden ali več, vendar pa zvončki naznanjajo, da zima počasi odhaja.

Zvončki niso rastline, ki bi morale biti moderne. So preprosto med prvimi, zato jim ni potrebno tekmovati z drugimi. Vseeno bi kdo v današnjem času pomislil, da se jih je že marsikdo naveličal, zato bi se morda kakšen »modni oblikovalec« poizkušal zamisliti kaj novega. Ni nobene potrebe, za to zvončki poskrbijo kar sami.

Tekst je v slovenščini in angleščini

ISBN: 978-961-6822-24-4

Cena knjige: 25 €

Preberite več...

 

belo cvetoče različice v slovenski flori, albini, albini rastline, bele rastline, bele sorte, bele različice, slovenska flora

BELO CVETOČE RAZLIČICE V SLOVENSKI FLORI

V delu je obravnavan pojav belo cvetočih različic, ki imajo samo cvet bel in se tako ločijo od večine predstavnikov posameznega rodu ali vrste v naravnih populacijah, ki imajo normalno različno obarvane cvetove. Vendar se tudi belina razlikuje. Ponekod so samo venčni listi beli ali še ti rahlo krem obarvani, drugje so prašniki ali brazde drugače obarvani, pojavljajo pa se tudi povsem beli cvetovi. Belo cvetoče različice tako vsebujejo vse te odtenke od popolnoma belih cvetov. Delo obravnava te predstavnike pri različnih vrstah in rodovih, ki sem jih skozi desetletja terenskega dela našel v različnih delih Slovenije.

Tekst je v slovenščini in angleščini

ISBN: 978-961-6822-23-7

Cena knjige: 25 €

Preberite več...

 

naše rastline, mohorjeva družba celovec, mohorjeva družba, knjiga o rastlinah, slovenske rastline, slovenske rastline knjiga

NAŠE RASTLINE

Knjiga Naše rastline je izvirno poljudno-strokovno knjižno delo, splet botaničnega strokovnega besedila, hortikulturnih nasvetov, ugotovitev in priporočil, estetskih opisov predvsem našega samoniklega rastlinstva ob hkratni primerjavi s tujimi kultiviranimi vrstami. Avtor občasno skoraj lirično opeva dovršeno lepoto rastlin v skladu z lepoto našega naravnega okolja, kjer uspevajo, ter opisuje doživljanje celote z izvirnimi in etnološko obarvanimi utrinki.
dr. Branko Vreš

256 strani, trda vezava

Tekst je v slovenščini

ISBN: 978-3-7086-0744-3
Cena knjige: 39,90 € 29 €

 

Jože Bavcon, Klemen Eler, Andrej Šušek, Telohi v Sloveniji, telohi

TELOHI (HELLEBORUS L.) V SLOVENIJI

V knjigi smo združili nekaj tistega, kar smo avtorji tega dela opravljali v različnih časovnih obdobjih in z različnimi nameni. Čeprav se zdi, da je rod telohov z vsega petimi v Sloveniji prisotnimi vrstami enostaven, pa se izkaže, da temu ni tako. Narava pogosto poskrbi za presenečenja in izjeme, ki ne sodijo v naše poenostavljene sheme in predale. Pri telohih kot evolucijsko očitno mladih vrstah je to še posebej očitno. V tem besedilu skušamo poleg predstavitve zanimivosti iz biologije telohov zajeti tudi čim več nam znanih del botanikov, hortikulturnikov in drugih izredno dobrih poznavalcev tega rodu, ki so na tem območju v preteklosti delovali. Že v prvih temeljitih objavah o telohih se naše območje velikokrat omenja, kar se potem nadaljuje v različnih delih do današnjih dni.

Tekst je v slovenščini in angleščini

ISBN: 978-961-6822-15-2

Cena knjige: 25 € 19 €

Preberite več...

 

franc hladnik, ustanovitelj botaničnega vrta, Bleiweis, Babnigg, Rechfeld, Rozman, Benkovič, nada praprotnik, Ivica Kavčič, Janez Pirc, Janez Kavčič, Jože Podpečnik

FRANC HLADNIK - USTANOVITELJ BOTANIČNEGA VRTA V LJUBLJANI

Tekst je v slovenščini in angleščini

Cena knjige: 23 € 12 €

Preberite več...

 

Tropski rastlinjak v Ljubljani, jože bavcon, tropski rastlinjak, nada praprotnik, alenka marinček, blanka ravnjak

TROPSKI RASTLINJAK V LJUBLJANI

Tekst je v slovenščini in angleščini

Cena knjige: 19 € 10 €

Preberite več...

 

mestno drevje, urejanje parkov, urejanje vrtov, urejanje mesta, urejanje zelenih površin

MESTNO DREVJE 

Knjiga predstavlja zbirko aktualnih pravil in standardov za ravnanje z mestnim drevjem. Namenjena je tistim, ki se pri svojem delu kot načrtovalci, vzdrževalci, upravitelji, graditelji, nadzorniki, lastniki in različne druge vrste skrbniki drevja srečujejo z odločanjem o saditvi, vzdrževanju, varstvu in sekanju dreves. Napisana je strokovno in hkrati dovolj poljudno, da se vloge mestnega drevja in ukrepov potrebnih za njegovo rast in razvoj lahko zavedo vsi, ki delajo z drevjem. Prispevala naj bi k strokovnemu in odgovornemu ravnanju z drevjem v vseh življenjskih obdobjih in preprečevala nepovratno škodo, ki jo lahko povzročijo nedomišljeno načrtovanje, slaba izvedba novih saditev, malomarno vzdrževanje in neustrezna zaščita drevja pred vplivi iz okolja.

Tekst je v slovenščini

Cena: 30 € 28 €

Izšel je prvi ponatis knjige (2017)!

Preberite več...

 
Sredozemske in tropske rastline

SREDOZEMSKE IN TROPSKE RASTLINE 

Za sredozemske in tropske rastline, ki so prave lepotice in tudi uporabne, pa še velikokrat prav lepo odišavljene, velja, da so sanje marsikaterega ljubitelja rastlin.
 
Pogosto se niti ne zavedamo, da je večji del naših sobnih rastlin doma iz tropskega podnebja, sredozemske pa v večini gojimo kot posodovke. Avtor knjige nas seznanja z njihovim izvorom, lastnostmi in nasveti za uspešno gojenje. V knjigi je predstavljenih več kot petdeset najlepših in pogostih sredozemskih in tropskih rastlin. Bogato slikovno gradivo nam olajša njihovo prepoznavanje. 

Cena: 19 €

RAZPRODANO!

 

FRANC HLADNIK, FOUNDER, LJUBLJANA BOTANIC GARDEN

FRANC HLADNIK FOUNDER OF THE LJUBLJANA BOTANIC GARDEN

Tekst je v angleščini

Cena: 19 € 10 €

Preberite več...

INDEX SEMINUM 2010

 

botanic gardens, biodiversity, ljubljana

BOTANIC GARDENS AND BIODIVERSITY 

Tekst je v angleščini

Cena: 15 € 10 €

Preberite več...

 
žafrani, v sloveniji, crocus, crocus v sloveniji

Žafrani (Crocus L.) v Sloveniji

Tekst je slovenščini in angleščini

Cena: 19 € 12 €

Preberite več...

 

200 let, botaničnega vrta, v Ljubljani, v petih jezikih

200 let botaničnega vrta v Ljubljani

Tekst je v petih jezikih: slovenščina, angleščina, nemščina, italjanščina in francoščina

Cena: 19 € 12 €

Preberite več...

 

jože, bavcon, botanični, vrt, univerze, v ljubljani, kmečki, glas, kmečki glas

BOTANIČNI VRT UNIVERZE V LJUBLJANI
Jože Bavcon

Botanični vrtovi so ponavadi zelene oaze sredi mestnega vrveža. Tudi v našem glavnem mestu ima, na ne prav velikem predelu med Grubarjevim kanalom in železniško progo, že od leta 1810 svojo domovinsko pravico Botanični vrt. Zasnoval ga je Franc Hladnik kot vrt domovinske flore.
V knjigi, ki je posvečena 200 – letnici botaničnega vrta, je predstavljena zgodovina od prvih začetkov do današnjih dni. Hkrati spremljamo pregled rastlin v vseh letnih časih. Predstavljenih je okoli 700 vrst, ki so posajene v vrtu, v rastlinjakih in na opazovalnem travniku; med seboj se prepletajo domače  sorte in take iz tujih okolij. Za lažjo prepoznavnost je v knjigi 300 fotografij, besedilo pa je slovensko in angleško.
Monografija je namenjena vsem ljubiteljem in strokovni javnosti.
- 21 x 26 cm, 232 strani, trda vezava
- cena: 34 € 20 €

Preberite več...

 
vrečka, botanični vrt
Cena vrečke: 2,5 €

Cena zelene majice: 12 €

Cena navadne majice: 7 €

Z nakupom prispevate za botanični vrt!

 
posvojitelj, posvojiteljica, posvoji rastlino, bon
Posvojitveni bon 5 € ali več
 
navadna ciklama, raznolikost v sloveniji

NAVADNA CIKLAMA IN NJENA RAZNOLIKOST V SLOVENIJI

Jože Bavcon

Cena: 17 €

RAZPRODANO!

Naprodaj je samo angleška verzija knjige po 10 €, slovenska verzija je že razprodana.

Preberite več...

 
navadni mali zvonček, raznolikost v sloveniji

     
NAVADNI MALI ZVONČEK IN NJEGOVA RAZNOLIKOST V SLOVENIJI

Jože Bavcon

IZVLEČEK

V Sloveniji raste ena sam vrsta iz rodu navadnih zvončkov (Galanthus L.), to je Navadni mali zvonček (G. nivalis L.), ki je splošno razširjen. Velike lokalne populacije rastejo v gozdovih, gozdnih robovih, logih in na negnojenih travnikih. Slovenija je zelo raznolika glede podnebja, reliefa, geološke podlage, tal in posledično temu flore. Razdeljena je na štiri fitogeografska območja: alpsko, dinarsko, subpanonsko in submediteransko in še na dve prehodni: preddinarsko in predalpsko. Prav zaradi tega sem predvideval, da lahko znotraj vrste najdemo posamezne posebnosti. Zanimalo me je, koliko so te različice tudi stabilne. Po nekajletnih opazovanjih v naravi in prenosu primerkov v botanični vrt sem vse te posebnosti razdelil na posamezne skupine glede na: obliko cveta, velikost celotne rastline, obliko zunanjih in notranjih perigonovih listov, število zunanjih in notranjih perigonovih listov, obarvanost zunanjih in notranjih perigonovih listov, vzorec notranjih perigonovih listov, obliko in barvo plodnice, podporna lista, dodatne ovršne liste, zelene stebelne liste (število, širina, barva). V botaničnem vrtu je sedaj v zbirki že preko 1000 enot avadnega malega zvončka, v kateri so vse te omenjene skupine zastopane.

Cena: 12 € 8 €

Preberite več...

Ponovno naprodaj drugi ponatis prve izdaje!

 
botanic, garden, a living history

BOTANIC GARDENS A LIVING HISTORY 

Pri založbi  Black Dog Publishing Limited v Londonu  je letošnjega julija izšla nova knjiga  Botanic Gardens a Living History . V njej so s sliko in besedo predstavljeni najpomembnejši botanični vrtovi  na svetu. Povabilo za predstavitev je dobil tudi naš vrt.

Knjigo je po predhodnem naročilu možno kupiti tudi v Botaničnem vrtu v Ljubljani.

Cena: 55 €

http://www.blackdogonline.com/all-books/botanic-gardens.html

 

Didaktični pripomoček
didaktični pripomoček

V vrtu smo pripravili tudi nekaj za otroke. V kompletku, ki stane 17 €, dobite pobarvanko s pesmicami, ugankami in zanimivostmi, barvice iz papirja, semena spomladanskih rastlin ter igro spomin, ki si jo izdelate sami. Besedilo je napisano v slovenskem in angleškem jeziku. Pri izdelavi smo uporabili recikliran papir iz invazivne rastline japonski dresnik.

 
Voščilnice: vsaka 1,5 €
 
 

galanthus greeting card 2208

galanthus greeting card 2209

 
 galanthus greeting card 2210
 galanthus greeting card 2211
 
galanthus products 2212
galanthus products
 
Vrečke mala 3 €
 
Vrečke srednja 5 €
Vrečka velika  6 €
Majice 15 €
 
galanthus products
galanthus products 2215
 
 
Rokavice 7 € in kapa 10 €
Predpasnik odrasli 12 €
Predpasnik otroci 7 €
 
Razglednice:
 
 
snowdrops postcard, snowdrops postcards, postcard
snowdrops postcard, snowdrops postcards, postcard
 
 
 
 
snowdrops postcard 2221
snowdrops postcard 2222
 

USTANOVA S TRADICIJO IN ZNANJEM, ŽE VSE OD LETA 1810!

BOTANIČNI VRT PRAZNUJE - ŽE 213 LET VARUH BIODIVERZITETE!