Tropski rastlinjak

FLEISCHMANNOV REBRINEC (PASTINACA SATIVA L. VAR. FLEISCHMANNI (HLADNIK) BURNAT)

Fleischmannov rebrinec (Pastinaca sativa L. var. fleischmanni (Hladnik) Burnat) je endemit, ki ga v naravnem okolju ne najdemo več. Je naša posebnost, še posebej prava dragocenost Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani. V botanični strokovni in znanstveni literaturi navajajo kot njegovo edino nahajališče prav ljubljanski Botanični vrt. Na griču Ljubljanskega gradu je novo, še neznano vrsto rebrinca našel v tridesetih letih devetnajstega stoletja vrtnar Andrej Fleischmann, ga prenesel v vrt in tam posadil. Po njem ga je imenoval Franc Hladnik. O rebrinčevem pojavljanju ni enotnega mnenja. Nekateri trdijo, da je morda nastal kot posledica dedne spremembe (mutacije) v Botaničnem vrtu, drugi pa, da je res rasel na Grajskem griču. Tako kot Blagajev volčin (Daphne blagayana Freyer) je Fleischmannov rebrinec svojo pot v evropske univerze, muzeje in vrtove začel s herbarijsko zbirko Flora Germanica exsiccata in vzbudil pozornost tedanje botanične strokovne javnosti. Fleischmannov rebrinec spada med slovenske endemične rastline. Uvrščamo ga med izumrle rastline, ker v naravi ne uspeva več. Ima celo svojo poštno znamko. V letu 2016 pa je bila tej znameniti rastlini na čast odprta učna pot Po poti Fleischmannovega rebrinca, ki povezuje Botanični vrt in Ljubljanski grad.

Veliko je o tej rastlini že znanega, marsikaj pa je bilo in je še vedno neznanega in je zavito v skrivnostnost.

Tekst je v slovenščini in angleščini

ISBN: 978-961-6822-44-2

Trde platnice

Cena: 22 €

fleischmannov rebrinec, fleischmannov rebrinec knjiga

fleischmannov rebrinec, fleischmannov rebrinec knjiga

fleischmannov rebrinec, fleischmannov rebrinec knjiga

fleischmannov rebrinec, fleischmannov rebrinec knjiga

fleischmannov rebrinec, fleischmannov rebrinec knjiga

KAZALO VSEBINE

Uvod . . . 8
Fleischmannov rebrinec odkrijejo na Ljubljanskem gradu . . . 10
Zapisi o Fleischmannovem rebrincu od leta 1840 do leta 1945 . . . 20
Pastinaca fleischmanni v tujih vrtovih pred natisom prvega seznama semen . . . 34
Pastinaca fleischmanni v seznamih semen – Index Seminum (1888–1897) . . . 36
Zapisi o Fleischmannovem rebrincu od leta 1945 do leta 2017 . . . 42
Navadni rebrinec (Pastinaca sativa L.) . . . 56
Slovenska imena navadnega rebrinca . . . 60
Rebrinec in njegova uporaba . . . 62
Morfološki opis Fleischmannovega rebrinca . . . 70
Morfološko-anatomske posebnosti in razlike med Fleischmannovim in navadnim rebrincem (povzeto po članku Sušnik & Druškovič 1968) . . . 74
Citologija navadnega in Fleischmannovega rebrinca . . . 80
Fleischmannov rebrinec je naš endemit . . . 83
Fleischmannov rebrinec je v rdečem seznamu izumrla vrsta . . . 84
Fleischmannov rebrinec v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani v zadnjih dvajsetih letih . . . 88
Fleischmannov rebrinec v javnosti . . . 94
Matjaž Kmecl o Fleischmannovem rebrincu . . . 100
Zaključek . . . 102
Opombe . . . 104
Zahvale . . . 112
Viri . . . 115
Literatura . . . 117
Stvarno kazalo . . . 125
Kazalo slik . . . 127

TABLE OF CONTENTS

Introduction . . . 9
Fleischmann’s parsnip is discovered on the Ljubljana Castle . . . 11
Records on Fleischmann’s parsnip from 1840 to 1945 . . . 21
Pastinaca fleischmanni in foreign gardens before the publication of the first seed index . . . 35
Pastinaca fleischmanni in seed indexes – Index Seminum (1888–1897) . . . 37
Records on Fleischmann’s parsnip from 1945 to 2017 . . . 43
Common Parsnip (Pastinaca sativa L.) . . . 57
Slovenian common names for parsnip . . . 61
Parsnip and its use . . . 63
Morphological description of Fleischmann’s parsnip . . . 71
Morphological and anatomical peculiarities and differences between Fleischmann’s parsnip and common parsnip (summarised from Sušnik & Druškovič 1968).  . . . 75
Cytology of parsnip and Fleischmann’s parsnip . . . 81
Fleischmann’s parsnip is a Slovenian endemic . . . 83
The Red List classifies Fleischmann’s parsnip as extinct . . . 85
Fleischmann’s parsnip in the Universtiy Botanic Gardens Ljubljana in the last twenty years . . . 89
Fleischmann’s parsnip in public . . . 95
Matjaž Kmecl about Fleischmann’s parsnip . . . 101
Conclusion . . . 103
Notes . . . 105
Acknowledgements . . . 113
Sources . . . 116
Literature . . . 118
Subject index . . . 125
Index images . . . 127

USTANOVA S TRADICIJO IN ZNANJEM, ŽE VSE OD LETA 1810!

BOTANIČNI VRT PRAZNUJE - ŽE 213 LET VARUH BIODIVERZITETE!