Tropski rastlinjak

Senožeti – pisanost, ki izginja!

Senožeti so bile  površine, ki so bile najbolj oddaljene od doma. Ostajale so za konec košnje. Najprej se je poželo, da je bila hrana za prihodnje leto varno spravljena in šele potem se je šlo v senožeti. Največkrat po sv. Ani (26 julij). Vreme se je malo ustalilo in rastlinje je tam dozorelo. Kljub poznemu času je tam še vedno marsikaj cvetelo, drugo pa je že osipalo svoja semena. Čeprav je bilo delo težko, so v senožeti vsi radi hodili. Seno je tam drugače dišalo. Običaji in te najbolj pisane površine danes izginjajo. Najlepši pisani vrtovi so. Tujci nam jih zavidajo. Mi se pa kar ne moremo odločiti, kako bi z ustrezno kmetijsko politiko te skozi stoletja gozdu iztrgane površine ohranili. Kulturna krajina nam izginja. Jo bomo znali ohraniti za prihodnje rodove? Z njo pa nam izginja tudi rastlinska in živalska pestrost, ki se je na teh površinah razvijala.
Kako dolgo bomo še lahko uživali v tej pisani barvni paleti, ki se spreminja od pozne pomladi, poletja in jeseni?

Tekst je v slovenščini in angleščini

ISBN: 978-961-6822-59-6

Cena: 28 €

Meadows, steep, colourful grasslands

senožeti, rovti - strme in pisane površine

senožeti, rovti - strme in pisane površine

senožeti, rovti - strme in pisane površine

senožeti, rovti - strme in pisane površine

KAZALO VSEBINE
KAZALO VSEBINE ... 6
RECENZIJA 1 ... 10
RECENZIJA 2 ... 12
PREDGOVOR ... 14
SENOŽETI – PISANOST, KI IZGINJA! ... 26
Uvod ... 28
Travnate površine v Sloveniji ... 38
Raznolikost travnikov ... 44
Pomen in raba travnih površin ... 78
Kmetijski vidik ... 78
Hortikulturni vidik ... 84
Ekoturizem ... 96
Ogroženost travnikov in nekaterih travniških rastlinskih vrst ... 100
TRADICIONALNA KOŠNJA OHRANJA RASTLINSKO BIODIVERZITETO ... 116
Uvod ... 118
Košnja senožeti – rovtov – lazov…  ... 134
Spravilo sena ... 152
Prevoz sena ... 162
Jedača in pijača ... 174
Senožeti – rovti v slovenski literaturi ... 182
TABLE OF CONTENTS
TABLE OF CONTENTS ... 7
RECENZION 1 ... 11
RECENZION 2 ... 13
PROLOGUE ... 15
UPLAND MEADOWS – VARIETY IN COLOUR THAT IS DISAPPEARING! ... 27
Introduction ... 29
Grasslands in Slovenia ... 39
Diversity of grasslands ... 45
The importance and use of grassland ... 79
Agricultural aspect ... 79
Horticultural aspect ... 85
Eco-tourism ... 97
Endangered meadows and some grassland plant species ... 101
TRADITIONAL MOWING PRESERVES PLANT BIODIVERSITY ... 117
Introduction ... 119
Mowing the upland meadows ... 135
Harvesting of hay ... 153
Hay transportation ... 163
Eating and drinking ... 175
Upland meadows and high meadows in Slovenian literature ... 183
Šege in navade ... 190
Svetniki, povezani s košnjo ... 196
Vremenski pregovori, povezani s košnjo ... 200
ZAKLJUČEK ... 206
ZAHVALE ... 208
SLOVAR ... 210
LITERATURA ... 214
STVARNO KAZALO ... 222

USTANOVA S TRADICIJO IN ZNANJEM, ŽE VSE OD LETA 1810!

BOTANIČNI VRT PRAZNUJE - ŽE 214 LET VARUH BIODIVERZITETE!