Tropski rastlinjak

navadni mali zvončki, raznolikost zvončkov, galanthus nivalis, jože bavcon, zvonček, zvončki, belina zvončkov, znanilci pomladi

ISBN 978-961-6822-24-4

 

Tekst je v slovenščini in angleščini

Knjigo je sofinanciral ARRS.

Cena: 25 €

navadni mali zvončki, raznolikost zvončkov, galanthus nivalis, jože bavcon, zvonček, zvončki, belina zvončkov, znanilci pomladinavadni mali zvončki, raznolikost zvončkov, galanthus nivalis, jože bavcon, zvonček, zvončki, belina zvončkov, znanilci pomladi

navadni mali zvončki, raznolikost zvončkov, galanthus nivalis, jože bavcon, zvonček, zvončki, belina zvončkov, znanilci pomladinavadni mali zvončki, raznolikost zvončkov, galanthus nivalis, jože bavcon, zvonček, zvončki, belina zvončkov, znanilci pomladi

navadni mali zvončki, raznolikost zvončkov, galanthus nivalis, jože bavcon, zvonček, zvončki, belina zvončkov, znanilci pomladi

 

Izvleček


V Sloveniji raste ena sama vrsta iz rodu navadnih zvončkov (Galanthus L.), to je navadni mali zvonček (G. nivalis L.), ki je splošno razširjen. Velike lokalne populacije rastejo v gozdovih, gozdnih robovih, logih in na negnojenih travnikih. Slovenija je zelo raznolika glede podnebja, reliefa, geološke podlage, tal in posledično temu tudi flore. Razdeljena je na štiri fitogeografska območja: alpsko, dinarsko, subpanonsko in submediteransko ter še na dve prehodni: preddinarsko in predalpsko. Vsa ta raznolikost se odraža tudi na rastlinstvu. Navadni mali zvončki več ali manj segajo v vsa omenjena območja, še najmanj jih je prav v alpskem območju. Prav zaradi tega obstaja veliko možnost za njegovo raznolikost. V delu je opisano v kakšnih okoljih in s katerimi rastlinami skupaj navadni mali zvonček raste, kako se prilagaja najbolj ekstremnim razmeram in kako le-te tudi preživi. V raziskavi sem poizkušal ugotoviti, v kolikšni meri te lokalne posebnosti – različice ostajajo stabilne v kulturi. Po večletnih opazovanjih v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani, sem vse te posebnosti razdelili na posamezne skupine glede na: obliko cveta, velikost celotne rastline, obliko zunanjih in notranjih perigonovih listov, število zunanjih in notranjih perigonovih listov, obarvanost zunanjih in notranjih perigonovih listov, vzorec notranjih perigonovih listov, obliko in barvo plodnice, ovršne liste, dodatne ovršne liste, zelene stebelne liste (število, širina, barva), število cvetov. V botaničnem vrtu je sedaj v zbirki že preko 2000 enot navadnega malega zvončka, v kateri so vse te omenjene skupine zastopane. Kljub temu v naravi še vedno vsako leto najdem še kaj novega in te novosti so v tem delu opisane, poleg že prej opisanih različic.

 

Kazalo / Index

Predgovor / Preface 9
Izvleček / Abstract 15
Uvod / Introduction 19
Navadni mali zvonček v Sloveniji /
Common snowdrop in Slovenia a historical review 28 / 29
Čas cvetenja / Time of flowering 32 / 33
Zgodovinski podatki / Historical data 38 /39
Oprašitev / Pollination 46 / 47
Škodljivci in bolezni / Pests and diseases 50 / 51
Gojitev na vrtu / Cultivation in gardens 62 / 63
Razmnoževanje / Propagation 64 / 65
Ekologija / Ecology 69
Pojav zelenih ob vodah / Green snowdrops near waters 110 / 111
Prilagoditve / Adaptations 116 / 117
Eko tipi / Ecotypes 128 / 129
Alkaloidi / Alkaloids 134 / 135
Etnologija / Ethnology 137
Zvonček v slovenski literaturi / Snowdrop in Slovenian literature 143
Zavarovanost / Protection 149
Nabiranje / Collecting 153
Galanthus nivalis in njegova raznolikost / Galanthus nivalis and its diversity 159
Razdelitev na posamezne skupine glede na listo sort / Categorisation into individual groups by list of varieties 166 / 167
(a) Pregled raznolikosti in primerjava z že znanim / Survey of diversity and comparison to known varieties 170 / 171
(b) Fibonacijevo zaporedje in zvončki / Fibonacci sequence and snowdrops 176 / 177
(c) Pregled raznolikosti v Sloveniji / Survey of diversity in Slovenia 183 / 184
1. Oblika cveta, velikost, število cvetov celotne rastline / Flower shape and size, and number of flowers of plant as a whole 184 / 185
1.1. Posebnosti lege cveta in oblike znotraj normalne forme / Characteristics of flower position and shape within a normal form 184 / 187
1.2. Nenormalna oblika cveta / Abnormal flower shape 188 / 191
1.3. Velikost cveta / Flower size 188 / 191
1.4. Večcvetni zvončki / Multiflorous forms 192 / 193
2. Oblika zunanjih perigonovih listov / Shape of outer perianth segments 194 / 197
2.1. Normalni perigonovi listi / Normal perianth segments 194 / 197
2.2. Različno dolgi zunanji perigonovi listi / Outer perianth segments of different lengths 194 / 197
3. Oblika notranjih perigonovih listov / Shape of inner perianth segments 198 / 201
4. Število zunanjih in notranjih perigonovih listov / Number of outer and inner perianth segments 204 / 207
4.1. Enojni cvetovi / Simple flowers 204 / 207
4.2. Polnocvetni / Double flowers 208 / 209
5. Obarvanost zunanjih perigonovih listov / Colouring of outer perianth segments 214 / 215
5.1. Zeleno beli / Green white forms 218 / 221
5.2. Zelenčki / Green forms 224 / 225
6. Vzorec notranjih perigonovih listov / Pattern of inner perianth segments 240 / 241
7. Oblika in barva plodnice / Shape and colour of ovary 252 / 255
8. Podporna lista / Spathe and bracts 256 / 259
8.1. Podporna lista: zrasla, dolga, razcepljena / Spathe: grown together, long, cleved 256 / 259
8.2. Dodatni ovršni listi / Extra bracts 262 / 265
9. Zeleni stebelni listi / Green leaves 274 / 275
9.1. Število listov / Number of leaves 274 / 275
9.2. Širina in barva listov / Width and colour 274 / 275
Zaključek / Conclusion 277
Literatura / literature 285
Zahvala / Acknowledgements 299
Stvarno kazalo / Subject index 303

 

USTANOVA S TRADICIJO IN ZNANJEM, ŽE VSE OD LETA 1810!

BOTANIČNI VRT PRAZNUJE - ŽE 213 LET VARUH BIODIVERZITETE!