Tropski rastlinjak
  
Zadnji zvončki v letu 2009.    

Izšel je 2. ponatis s popravki prve izdaje. (2012)

Izšel je ponatis 2009!

IZVLEČEK

V Sloveniji raste ena sam vrsta iz rodu navadnih zvončkov (Galanthus L.), to je

G.nivalis ‘Orlicocvetni’
G.nivalis ‘Orlicocvetni’

Navadni mali zvonček (G. nivalis L.), ki je splošno razširjen. Velike lokalne populacije rastejo v gozdovih, gozdnih robovih, logih in na negnojenih travnikih. Slovenija je zelo raznolika glede podnebja, reliefa, geološke podlage, tal in posledično temu flore. Razdeljena je na štiri fitogeografska območja: alpsko, dinarsko, subpanonsko in submediteransko in še na dve prehodni: preddinarsko in predalpsko. Prav zaradi tega sem predvideval, da lahko znotraj vrste najdemo posamezne posebnosti. Zanimalo me je, koliko so te različice tudi stabilne. Po nekajletnih opazovanjih v naravi in prenosu primerkov v botanični vrt sem vse te posebnosti razdelil na posamezne skupine glede na: obliko cveta, velikost celotne rastline, obliko zunanjih in notranjih perigonovih listov, število zunanjih in notranjih perigonovih listov, obarvanost zunanjih in notranjih perigonovih listov, vzorec notranjih perigonovih listov, obliko in barvo plodnice, podporna lista, dodatne ovršne liste, zelene stebelne liste (število, širina, barva). V botaničnem vrtu je sedaj v zbirki že preko 1000 enot avadnega malega zvončka, v kateri so vse te omenjene skupine zastopane.

Jože Bavcon
Navadni mali zvonček
(Galanthus nivalis L.)
in njegova raznolikost v Sloveniji

Dr. Jože Bavcon
Navadni mali zvonček (Galanthus nivalis L.) in njegova raznolikost v Sloveniji
Common Snowdrop (Galanthus nivalis L.) and Its Diversity in Slovenia
Recenzenta / reviewers: prof. dr. Franc Batič
izr. prof. dr. Aleksander Šiftar
Oblikovanje in prelom/Design and Layout: Tiskarna Pleško, d.o.o.
Naslovnica /Cover : Navadni mali zvonček (Galanthus nivalis L. )
Foto/ Photo : Jože Bavcon
Prevod/ translation: Helena Smolej dipl. filog.
Tisk /Printed by : Tiskarna Pleško, d.o.o.
Naklada/Number of copies: 320
Leto izdaje/ Year of publication: 2008
Kraj izdaje/Place of publication: Ljubljana
Izdal/Published by: Botanični vrt, Oddelek za biologijo,
Biotehniška fakulteta
Izid knige je podprla Javna Agencija
za raziskovalno dejavnost RS
CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
582.573.21(497.4)
BAVCON, Jože
Navadni mali zvonček (Galanthus nivalis L.) in njegova
raznolikost v Sloveniji = Common snowdrop (Galanthus nivalis L.)
and its diversity in Slovenia / [besedilo, foto] Jože Bavcon ;
[prevod Helena Smolej]. - Ljubljana : Biotehniška fakulteta,
Oddelek za biologijo, 2008
ISBN 978-961-90262-5-0
237859584
Vsebina 3
Predgovor 5
Zvončki, zakaj pa ne! 5
Izvleček 7
Uvod 7
Ekologija 9
Nabiranje 9
Pregled raznolikosti in primerjava z že znanim 10
Razdelitev na posamezne skupine 12
1. Oblika cveta, velikost, število cvetov celotne rastline 12
1.1. Posebnosti lege cveta in oblike znotraj normalne forme 13
1.2. Nenormalna oblika cveta 13
1.3. Velikost cveta 14
1.4. Večcvetni 14
2. Oblika zunanjih perigonovih listov: 15
2.1. Normalni perigonovi listi 15
2.2. Različno dolgi zunanji perigonovi listi 16
3. Oblika notranjih perigonovih listov 16
4. Število zunanjih in notranjih perigonovih listov 17
4.1. Enojni cvetovi 18
4.2. Polnocvetni 19
5. Obarvanost zunanjih perigonovih listov 19
5.1. Zeleno beli 20
5.2. Zelenčki 22
6. Vzorec notranjih perigonovih listov 23
7. Oblika in barva plodnice 25
8. Podporna lista 26
8.1. Podporna lista: zrasla, dolga, razcepljena 26
8.2. Dodatni ovršni listi 27
9. Zeleni stebelni listi 28
9.1. Število listov 28
9.2. Širina in barva listov 29
Pregled posameznih raznolikosti po Sloveniji 29
Stabilnost posameznih nepravilnosti 33
Stabilne različice 33
Manj stabilne različice 33
Zahvala 34
Literatura 95

zvončki, zvonček, beli zvončki, navadni zvončki, navaden zvonček, galanthus, sorte zvončki

zvončki, zvonček, beli zvončki, navadni zvončki, navaden zvonček, galanthus, sorte zvončki

zvončki, zvonček, beli zvončki, navadni zvončki, navaden zvonček, galanthus, sorte zvončki

zvončki, zvonček, beli zvončki, navadni zvončki, navaden zvonček, galanthus, sorte zvončki

USTANOVA S TRADICIJO IN ZNANJEM, ŽE VSE OD LETA 1810!

BOTANIČNI VRT PRAZNUJE - ŽE 213 LET VARUH BIODIVERZITETE!